Lorem ipsum dolor

Vedení documenty 16 nepřijme etický kodex

21. 5. 2024Veronika TvrzníkováZprávy

Navzdory kontroverzím souvisejícím s nařčením z antisemitismu, které provázely documentu 15, pokračují přípravy 16. ročníku. Veronika Tvrzníková píše, že pokračovat se bude bez doporučovaného etického kodexu pro nové umělecké vedení.

Patnáctý ročník documenty, která probíhala od června do září 2022, byl zastřen řadou skandálů točících se kolem nařčení z antisemitismu. Obvinění se týkala jak několika vystavujících umělců, tak také samotného indonéského kurátorského týmu ruangrupa. Jak Artalk informoval, celá kauza byla prošetřena odbornou komisí, která ve své závěrečné zprávě tato obvinění potvrdila. O několik měsíců později byl potom z antisemitského smýšlení nařčen jeden z členů komise pro výběr kurátorského vedení dalšího ročníku documenty, což v důsledku vedlo k hromadné rezignaci celé komise.

Již v návaznosti na první zmíněné incidenty si představitelé documenty objednali podrobnou analýzu organizace přehlídky, kterou provedla německá konzultační agentura pro kulturu a vzdělávání METRUM. Jejím cílem bylo zajistit, aby se budoucí ročníky přehlídky vyvarovaly diskriminace jakéhokoliv druhu, a to tak, aby zároveň nebyla omezena umělecká svoboda. V rozsáhlé zprávě, kterou agentura vydala na konci minulého roku, se objevuje celkem 22 doporučení s různou mírou prioritizace. Mezi pět nejdůležitějších patří ustavení dvou etických kodexů. První z nich by podle agentury měla přijmout samotná instituce pořádající výstavu – documenta a Museum Fridericianum gGmbH –, druhý by mělo potom každých pět let formulovat aktuální umělecké vedení documenty. Tato dvě prohlášení by měla fungovat ve vzájemném dialogu tak, aby první kodex stabilně zajišťoval ochranu lidské důstojnosti a druhý dbal na ochranu umělecké svobody. Umělecké vedení by díky tomu také vždy mělo mít možnost zahrnout nutnost zamezení diskriminace do kontextu daného ročníku přehlídky.

METRUM zdůrazňuje důležitost tohoto dialogického přístupu proto, aby otázka ochrany lidské důstojnosti mohla být adekvátním způsobem začleněna do kurátorského konceptu výstavy. Jak zpráva agentury upozorňuje, německé kulturní instituce v tomto ohledu dlouhodobě selhávají – jejich etické kodexy se zpravidla omezují jen na zamezení diskriminaci v rámci interních procesů a nezasahují do kurátorských témat. METRUM dále uvádí, že existence pouze jednoho etického kodexu přijatého samotnou institucí je pro documentu nedostačující, a poukazuje na debaty provázející minulý ročník. Naopak současná situace eskalující opatrnosti a strachu z nařčení z antisemitismu, která vede k mnoha zásahům do programu či kurátorských koncepcí institucí, ukazuje, že problém je komplikovanější a autorskou svobodu je třeba skutečně chránit.

Navzdory doporučení agentury METRUM i dalších odborníků documenta začátkem května v tiskové zprávě oznámila, že etický kodex přijme pouze pořádající instituce. Umělecké vedení nebude povinno formulovat vlastní etický kodex; povinnost nového kurátorského vedení nadcházející přehlídky se v tomto ohledu omezí pouze na vyjádření k problematice ochrany lidské důstojnosti v rámci veřejné prezentace uměleckého konceptu nadcházejícího ročníku. Spolu se změnou nastavení vnitřního managementu přehlídky v souladu s dalšími doporučeními dojde k jasnému rozdělení pravomocí mezi výkonnou a kurátorskou rolí. To je podle dozorčí rady samo o sobě dostačující k zamezení diskriminaci při zajištění plné umělecké svobody. Nově zvolený místopředseda dozorčí rady Timon Gremmels k tomu dodává: „Jsem si jist, že s jasně definovaným rozdělením rolí mezi management a umělecké vedení se takové incidenty, k jakým došlo při documentě 15, nebudou opakovat.“

 Foto: Wikimedia Commons

Veronika Tvrzníková | Narozena 1990, absolvovala magisterské studium oboru Dějiny umění na Masarykově univerzitě v Brně. Aktuálně je na volné noze, pracuje pro Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava, zajímá se o současné umění, příležitostně píše a překládá.