TZ: NAD ČAROU – Jednosměrná zpátky

NAD ČAROU – Jednosměrná zpátky / Centrum současného umění DOX / Praha / 11. 4. - 30. 6. 2014

NAD ČAROU – Jednosměrná zpátky 11. 4. - 30. 6. 2014

Rozsáhlý umělecký projekt NAD ČAROU – Jednosměrná zpátky řeší efektivitu vysokého uměleckého vzdělávání. Vznikl na základě šestileté tradice výstav POD ČAROU, které prezentovaly nepřijaté uchazeče o studium na veřejných vysokých uměleckých školách bez jakéhokoli institucionalizovaného výběru. Projekt POD ČAROU tak byl otevřenou platformou pro autorskou realizaci každého umělce bez omezení. Projekt NAD ČAROU – Jednosměrná zpátky na tuto myšlenku navazuje a rozvíjí ji dál. Vystavena budou díla umělců, kteří se alespoň jednou výstavy POD ČAROU účastnili, ale pak se na vysokou uměleckou školu dostali, a buď ještě studují, nebo jsou čerstvými absolventy.

Výstava nechce podat homogenní analýzu problematiky uměleckého vysokého školství, ale prostřednictvím několika konkrétních umělců a jejich děl nastavovat této oblasti zrcadlo.

Kurátorka Tereza Jindrová proto zvolila cestu redukce kvantity vystavujících ve prospěch kvality a současně relativně otevřený klíč k výběru konkrétních děl. Byl osloven užší okruh umělců (cca 15) a každý z nich měl na základě kurátorkou definovaných "pravidel"  vybrat díla, která těmto kategoriím podle něj nejlépe odpovídají. Jednalo se o čtyři díla podle následujícího klíče: 1. dílo z období před přijetím na VŠ 2. dílo, které se během studia setkalo s kladným hodnocením 3. dílo, které se naopak setkalo s negativním hodnocením nebo nepochopením 4. dílo, které by umělec předložil k přijímacím zkouškám, kdyby se na VŠ hlásil nyní

Umělci dostali stejné zadání, jeho řešení ale už spočívalo na nich. Celek 4 děl od každého vystaveného autora symbolicky překlenuje dosavadní období jejich studia, a tak v sobě koncentruje i jisté příznačné rysy uměleckého vzdělávání obecně. Tímto způsobem výstava představuje jednoho autora vždy několika díly, a umožňuje tak sledování jeho uměleckého vývoje. V samotném aktu výběru z vlastních děl je obsažen důležitý moment sebereflexe, vlastní upřímnosti, ale také jistá míra svobody rozhodování, která není bezvýhradně v rukách kurátora. Požadavkem na výběr jednoho díla z předškolního období je zároveň narušena převážně dopředu směřující linearita v procesu vystavování žijících (zejména mladých) umělců, kteří jen zřídka přikročí k veřejné prezentaci svých starších prací. Všechna díla jsou však navzdory kritériím na výstavě prezentována nehierarchicky a bez ohledu na dobu vzniku, takže divák sám může díla posuzovat podle svých subjektivních měřítek.

Součástí projektu je také publikace řešící vztahy mezi uměleckými školami, uměním a reálným životem. Obsahuje eseje a rozhovory s předními osobnostmi českého umění (Aleš Najbrt, Roman Týc, Otto Urban, Kateřina Šedá, Michael Rittstein).

V rámci výstavy proběhne doprovodný program, obsahující interaktivní workshop, přednášky a galerijní animace, které umožní široké veřejnosti vhled do problematiky a otevření diskuze o systému uměleckého vzdělávání.

Vystavující umělci: Epos257, Jan Hladil, Jakub Jurásek, Martina Kratochvílová-Štochlová, David Krňanský, Kristýna Malovaná, Pavel Matoušek, Jakub Spurný, Matyáš Trnka

Kurátorka: Tereza Jindrová

Produkce výstavy: Alexandra Karpukhina

Vedoucí projektu NAD ČAROU: Barbora Johansson Pivoňková

Další informace na: www.projektnadcarou.cz