TZ: Josef Váchal. Napsal, vyryl, vytiskl a svázal

13. 10. 2014Artalk Infoservis

Josef Váchal. Napsal, vyryl, vytiskl a svázal / Západočeská galerie v Plzni / Plzeň / 15. 10. 2014 - 1. 1. 2015

Josef Váchal. Napsal, vyryl, vytiskl a svázal

Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň Masné krámy, Pražská 18, Plzeň

15. 10. 2014 – 1. 1. 2015

Josef Váchal (1884–1969), dosud plně nedoceněný umělec, promítl svůj talent do celé řady rozmanitých realizací. Kreslil, maloval, vyřezával sochy i nábytek, leptal, odléval písmo, vázal knihy a psal. Především se však považoval za dřevorytce a svá grafická díla soustředil v množství autorských tisků a knih. Váchal byl umělcem knihy. Knihy miloval, od mládí je četl, shromažďoval, glosoval a katalogizoval. Ve vlastní knižní tvorbě uplatnil své všestranné tvůrčí zaměření i tendenci slučovat život s uměním v totálně pojatém uměleckém díle. Pro převážnou většinu svých knih napsal text, vysázel ho – později dokonce z vlastních odlévaných liter –, do dřeva vyryl grafická díla, vše vytiskl na tiskařském lisu a v případě nejvýznamnějších projektů knihy vlastnoručně svázal. Váchal nebyl tvůrcem „krásné knihy“, jejíž hledání bylo v Čechách na přelomu století programově ohlašováno. Rozhodně také nechtěl, aby jeho knihy byly kuriosum, ukryté ve sbírkách provinčních bibliofilů, a jako takové jen zřídka a letmo prohlížené. Vytvářel svá díla pro čtenáře, o jejichž četnosti si nedělal iluze – proto knihy vydával v nízkých nákladech, proto byly výlučně adjustované, obtížně manipulovatelné a komplikovaně srozumitelné. Pro skutečné čtenáře Váchalových knih musí být proces čtení mystickým zážitkem, vytržením z překotného běhu času, který Váchal již od dvacátých let vnímal jako neblahý dopad přetechnizovaného světa. Rafinovaná práce s časovostí je rozhodujícím aspektem jeho knih. Pokud čtenář nepřistoupí na neustálé zpomalování procesu čtení překážkami, které se před něj kladou, nepronikne do mysteria knih a nenastoupí cestu iniciace. Ta se odehrává prostřednictvím uvědomění si magické moci znaku – písma. Váchal přistupuje k písmu – a nejen k tomu autorskému – jako k živé entitě. Písmo, záměrně obtížně čitelné, je v jeho knižní tvorbě maximálně zviditelněno. Absurdita, humor, ironie a podvratnost, které text často tlumočí, jen posilují unikavost a svébytnost písma. Sázení textu bez rukopisu, které Váchal volil u řady svých tisků, nevyústilo pouze v množství tiskových a gramatických chyb a prohřešků proti typografické estetice, ale posilovalo důležitost písma, význam textu byl až druhotným výsledkem akce zápisu.

Váchal soustavně naplňoval své svazky mystickou energií navzdory tomu, že v průběhu dlouhého života bouřlivě proměňoval svůj světonázor. Jeho zájem o křesťanský a okultní mysticismus cyklicky nahlodával blasfemický skepticismus, hledající k oficiálním autoritám heretické alternativy (části výstavy I. Magie a mysticismus, II. Alternativy). Permanentně přítomným korektivem ve Váchalově životě a tvorbě byla sžíravá ironie, realizující se v intertextuálních parodiích, persiflážích a travestiích (část výstavy III. Intertext). Právě díky ironickému odstupu Váchal dospíval k osvobozování svých lidských a uměleckých postojů, které vyvrcholilo v pozdních letech, strávených již mimo umělecké centrum, ve vesnici Studeňany na Jičínsku. Váchalovy knižní projekty se rodily ze složitých interakcí literárních a výtvarných inspirací, fantazijních představ a mnohdy zcela nečekaných impulsů. Váchal se k celé řadě knižních i literárních motivů v průběhu života vracel. Jeho knižní tvorbu není možné členit lineárně, její příznačné aspekty naopak lépe vystihnou celky, mapující topografii jeho úvah, přípravných prací i finálních realizací. Instalace exponátů na výstavě Josef Váchal. Napsal, vyryl, vytiskl a svázal načrtává složitý půdorys jednotlivých Váchalových knižních projektů, nebo skupin knižních realizací.

Autorka textu tiskové zprávy: doc. Marie Rakušanová

DOPROVODNÝ PROGRAM

Komentované prohlídky s autorkou výstavy Marií Rakušanovou: 29. 10. a 26. 11. vždy od 17 hodin.

Komentované prohlídky s lektorkou Ivetou Řežábkovou: 28. 10. od 15 a 16 hodin a 9. 11. od 17 hodin.

Výtvarná dílna pro děti a rodiče: neděle 9. 11. od 14 do 16 hodin a 7. 12. od 13 do 15 hodin.

REALIZAČNÍ TÝM

Koncepce výstavy: Marie Rakušanová

Odborná spolupráce: Jiří Bernard Krtička

Kurátorka výstavy: Petra Kočová

Spolupráce na realizaci: Bronislava Rokytová, Veronika Popelková

Jazyková redakce: Marie Bergmanová

Překlad: Robin Cassling

Architektonické řešení: Zbyněk Baladrán

Grafický design: Adéla Svobodová

Instalace: Jan Jirka, Petr Kutek, Jaroslav Pašek, Miroslav Tázler

Doprovodný program: Marcela Štýbrová, Iveta Řežábková, Jiří Hlobil

DÍLA NA VÝSTAVU ZAPŮJČILY

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou

Galerie Benedikta Rejta v Lounech

Galerie Gema, Praha

Galerie hlavního města Prahy

Galerie moderního umění v Hradci Králové

Moravská galerie v Brně

Muzeum Šumavy Sušice

Muzeum umění Olomouc

Národní galerie v Praze

Národní knihovna České republiky

Národní muzeum

Památník národního písemnictví

Prácheňské muzeum v Písku

Regionální muzeum a galerie v Jičíně – Muzeum hry

Regionální muzeum v Teplicích

Sbírka státního zámku Hluboká nad Vltavou,

Národní památkový ústav, územní památková

správa v Českých Budějovicích

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Soukromá sbírka Kooperativa pojišťovna, a. s.,

Vienna Insurance Group

soukromá sbírka Miroslava Velfla

soukromé sbírky

Výstava byla připravena ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví.

Výstava se koná pod záštitou Daniela Hermana, ministra kultury České republiky, a za finanční podpory

Státního fondu kultury České republiky, statutárního města Plzeň a Nadace 700 let města Plzně.

Za laskavé zapůjčení školních vitrín děkujeme Střední průmyslové škole stavební, Plzeň.

Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.