GASK rozšiřuje své sbírky

V Galerii Středočeského kraje se dne 9. února sešla sbírkotvorná komise spolu se zástupkyní Středočeského kraje nad návrhy nových akvizic pro letošní rok. V loňském roce získala galerie celkem 59 uměleckých děl, čímž pokračuje v dlouhodobém budování svých sbírek, které započalo již před šedesáti lety. 23 děl získala galerie darem a 36 děl zakoupila za finanční podpory Středočeského kraje a v rámci dotačních programů Ministerstva kultury. Pořizovací hodnota loňských akvizic činila 5,17 mil. Kč. Jde o druhou nejvyšší částku vydanou na nákup uměleckých předmětů od roku 2009, od začátku působení Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře. Ve sbírkovém fondu GASK je tak k 1. 1. 2024 zaevidováno celkem 9 779 sbírkových předmětů, uložených v depozitářích s nejvyšším standardem odborné péče a zabezpečení. Od roku 2009, kdy byl Středočeským krajem zakoupen originál Kutnohorské iluminace v pořizovací ceně 19,3 mil. Kč, se sbírky GASK rozrostly o 2 799 uměleckých předmětů, zejména současných českých umělců. Kurátorský výběr akvizic za posledních 14 let bude vystaven od června 2024 v rámci nové stálé expozice GASK, která se otvírá v jubilejním roce, kdy galerie slaví 60 let své existence.

Galerie Středočeského kraje je muzeem umění, jehož primárním posláním je spravovat, ochraňovat, prezentovat a strategicky budovat svůj sbírkový fond. Sbírky GASK představují navzdory historickým diskontinuitám mimořádně ucelený a kvalitní přehled českého výtvarného umění od konce 19. století až po současnost. Dokládají rovněž šedesátiletou historii naší instituce.

Základem sbírkového fondu Galerie Středočeského kraje je soubor děl získaných na počátku šedesátých let. Zakladatelům a prvním sběratelům galerie se podařilo díky tehdejší vstřícné společenské atmosféře vytvořit ve své době jednu z nejkvalitnějších sbírek českého moderního umění u nás. Období dynamického budování sbírky ukončila normalizační změna režimu, doprovázená výměnou vedení galerie v roce 1971, kdy se galerie začala orientovat ve svém sbírkovém programu na projevy uměleckého tradicionalismu a umění tendenčního, či pro tehdejší režim přijatelného. Zcela stagnovalo doplňování sbírky moderního umění. Tohoto úkolu se ujalo až nové vedení muzea, které si po roce 1990 uložilo za jeden z hlavních cílů navázat na sběratelskou tradici svých předchůdců z šedesátých let a pokusit se v jejich intencích dotvořit celistvý, zároveň však vnitřně strukturovaný obraz vývoje moderního a současného českého umění. Tradici svých předchůdců rozvíjí dnešní kurátorský tým GASK i v oblasti současného umění, kde se snaží rozpoznávat a vybírat taková díla, která budou svými hodnotami oslovovat veřejnost i v budoucnosti. Organický vývoj budování sbírky zaručuje dokument Koncepce sbírkotvorné činnosti GASK, zpracovaný pro roky 2018–2028, který dává důraz na provázání s tvorbou osmdesátých a devadesátých let a je mj. základním pilířem pro práci sbírkotvorné komise GASK.

Za období existence Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře, tedy v letech 2009–2023, byla sbírka obohacena (darem či nákupem) o celkem 2 799 uměleckých děl, zejména současných českých autorů. V této strategické akviziční činnosti je finanční podpora zřizovatele galerie, Středočeského kraje, zcela zásadní. V roce 2020 byla podsbírka fotografie rozšířena o nová média a sledování multimediální scény se stalo součástí akviziční strategie. GASK se tak zařadila mezi galerie, které reflektují současné formy vizuality. Nejvíce se sbírky rozrostly v roce 2021, a to o 1 729 děl z pozůstalosti sester Válových, která byla galerii darována paní Marií Vydrovou. V témže roce zakoupila galerie ikonické dílo Vstup do zákona Aleše Veselého, které je instalováno u hlavního vstupu do jezuitské koleje.

Na základě doporučení sbírkotvorné komise a rozhodnutím ředitelky Jany Šorfové bylo do sbírky GASK v roce 2023 zakoupeno celkem 36 děl v celkové pořizovací ceně 5 177 000 Kč a 22 děl v celkové pojistné hodnotě 1 500 000 Kč bylo přijato darem. Sbírky GASK se tak v roce 2023 rozrostly celkem o 59 uměleckých děl. Jde především o díla současných umělců Michaela Bielického, Kamily B. Richter, Romana Franty, Petra Nikla, Svatopluka Klimeše, Adély Matasové, Jaroslava Prokeše, Šárky Trčkové, Richarda Konvičky, Svatopluka Slovenčíka. Mezi akvizice roku 2023 patří také díla českých autorů z druhé poloviny 20. století, Miloslava Chlupáče, Pavla Brázdy, Věry Novákové nebo Kurta Gebauera. Akvizice z roku 2023 budou prezentovány na jaře 2024 jako kolekce na portálu GASK Sbírky online (https://sbirky.gask.cz).

Rozhodnutí o udělení dotace ze strany Ministerstva kultury ohledně nově schválených akvizic bude známo v druhé polovině roku. Letos se bude GASK ucházet o podporu zakoupení obrazu Jiřího Valenty Pocta Mistru Theodorikovi z roku 1968 anebo instalace Veroniky Šrek Bromové ZEMZOO, se kterou reprezentovala Českou republiku na bienále současného umění v Benátkách roku 1999.

Velmi si vážíme finanční podpory zřizovatele, Středočeského kraje, který dál umožňuje GASK kvalitně rozšiřovat sbírku v celém koncepčním rozsahu. Dále děkujeme Ministerstvu kultury, které podporuje sbírkotvornou činnost GASK prostřednictvím svých dotačních programů Akvizičního fondu a fondu Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu.